نقش ﺑﻴﻜﺎري در اقتصاد

۱۳,۹۰۰ تومان۱۹,۰۰۰ تومان (-27%)

فروشنده: آقای کافی نت

موجود

نقش ﺑﻴﻜﺎري در اقتصاد یک مقاله اقتصادی است که در آن تلاش کردیم به عواقب و آثار بیکاری بر روی اقتصاد و نقش عوامل بوجود آوردنده و حذف کننده این معضل بپردازیم.

این مقاله به صورت فایل word کاملا قابل ویرایش آماده دانلود و پرینت است. همچنین برای سهولت استفاده از این مقاله نسخه PDF نیز برای دانلود اضافه شد.

در ادامه با آقای کافی نت همراه باشید تا بخشی از این مقاله را مشاهده کنید. همچنین برای دسترسی به سایر مقالات اقتصادی می توانید به صفحه مخصوص اقتصاد مراجعه بفرمایید.

سنجش

نقش بیکاری در اقتصاد

ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺑﻴﻜﺎري ﻳﻜﻲ از ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳـﺰان و ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﮔﻴـﺮان اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ، ﺳﺮآﻏﺎز از ﻣﻴـﺎن ﺑﺮدن ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﺒـﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻬﺮه وري ﻛﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪهاي ﺑـﺮ ﻧـﺮخ ﺑﻴﻜﺎري دارد. نقش ﺑﻴﻜﺎري در اقتصاد

ﻟﺬا ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺑﻬﺮه وري ﻛﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ ﻧﺮخ ﺑﻴﻜﺎري اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان و ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﻋﻠّﻴﺖ ﺑـﻴﻦ اﻳـﻦ دو ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻃـﻲ دوره 1350-1388ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﻲدار ﺑﻬﺮه وري ﻛﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ ﻧﺮخ ﺑﻴﻜﺎري اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان در ﻛﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣـﺪت اﺳـﺖ از ﻃﺮﻓﻲ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﻋﻠّﻴﺖ ﮔﺮﻧﺠﺮي ﻧﺸﺎن داد، ﻫﻢ در ﻛﻮﺗﺎهﻣـﺪت و ﻫـﻢ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺷﺎﻫﺪ راﺑﻄﺔ ﻋﻠّﻴﺖ دو ﻃﺮﻓﻪ ﺑـﻴ ﻦ ﻧـﺮخ ﺑﻴﻜـﺎري و ﺑﻬـﺮه وري ﻛـﻞ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﻣﻲﺑﺎﺷﻴﻢ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ(ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي) و اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﮕﻴﺰه ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر و ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﺗﻌﻴﻴﻦ دﺳﺘﻮري دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ، ﻣﻲﺗـﻮان در راﺳﺘﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري ﻛﻞ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺑﻴﻜﺎري ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ.

ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي: ﻧﺮخ ﺑﻴﻜﺎري، ﺑﻬﺮه وري ﻛﻞ ﻋﻮاﻣـﻞ، اﻗﺘﺼـﺎد اﻳـﺮان، راﺑﻄـﻪ ﻋﻠﻴﺖ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ

اﻣﺮوزه اﻛﺜﺮ ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﺟﻬـﺎن ﺑـﺎ ﻣﺴـﺎﺋﻞ و ﻣﺸـﻜﻼت ﺟـﺬب ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ آﻣﺎده ﻛﺎر در ﺑﺎزار ﻛﺎر ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﻴﻜﺎري ﻣﻮاﺟـﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴـﺎﻧﻲ، ﻣﺴـﺎﺋﻞ و ﻣﺸـﻜﻼت ﻣﺘﻌﺪد اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑـﺮ اﺷـﺘﻐﺎل ﺗﺄﺛﻴﺮﮔـﺬار ﻫﺴـﺘﻨﺪ، ﻫـﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﮔﺬاري ﺑﻬﺮه وري ﻛﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ ﻧـﺮخ ﺑﻴﻜـﺎري اﻗﺘﺼﺎد اﻳـﺮان ﻃـﻲ دوره 1350-1388 ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . ﺑﻬﺒـﻮد رﺷـﺪ ﺑﻬﺮه وري ﻛﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرآﻣـﺪﺗﺮﻳﻦ روش ﻫـﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺑﻴﻜﺎري ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰان و ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاران ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑـﻮده و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاريﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي را در اﻳـﻦ ﺧﺼـﻮص اﻧﺠـﺎم دادهاﻧﺪ. ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ روﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت آﻣ ﺎر ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي ﺑﻴﻦ ﺑﻬﺮه وري و ﺳﻄﺢ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ . نقش ﺑﻴﻜﺎري در اقتصاد

ﺑﻬــﺮه وري ﻧــﻪ ﺗﻨﻬــﺎ ﺑﻬﺘــﺮﻳﻦ ﺷــﺎﺧﺺ ﺑــﺮاي ﺗﻌﻴـــﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎ و اﻳﺠﺎد ﺷﻐﻞ اﺳﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻋﺎﻣـﻞ ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺟﺪﻳـﺪ و اﺷـﺘﻐﺎل ﻣﺠـﺪد اﺳـﺖ ( ﺷـﺎه آﺑﺎدي، 387 :1381 . ) ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﺑﻴﻜﺎري ﻳﻜـﻲ از ﻣﺸـﻜﻼت ﻋﻤﺪه ﭘﻴﺶ روي اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﺑﻮده و در اﺛﺮ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه زﻳﺎنﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان وارد آﻣﺪه اﺳـﺖ .

ادامه این بخش از مقاله پس دانلود قابل مشاهده خواهد بود

1-  ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي

ﺑﻴﻜﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜـﻲ از ﻣﻮاﻧـﻊ ﺟـﺪي ﺑـﺮاي ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ﻫـﺎي اﻗﺘﺼــﺎدي و اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻃﺒﻘــﻪﺑﻨــﺪي ﻣــﻲﺷــﻮد. ﺑﻨــﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑــﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﻜﺎري، ﻛـﺎﻫﺶ ﻧـﺮخ ﺑﻴﻜـﺎري را ﺑـﻪ ﻋﻨــﻮان ﻳﻜــﻲ از اﻫــﺪاف ﺑﺮﺟﺴــﺘﻪ ﺗﻮﺳــﻌﻪ در ﻛﺸــﻮرﻫﺎي در ﺣــﺎل ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺑﺎﻳــﺪ در ﻧﻈــﺮ ﮔﺮﻓــﺖ. ﻳﻜــﻲ از ﻣﺸﺨﺼــﻪﻫــﺎي ﻛﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ، ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﻬﺮه وري اﺳﺖ.

اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻨـﺎﺑﻊ، ﻛـﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ، اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎي ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ” ﻧﻴـﺮوي ﻛـﺎر ﺣﺎﺻـﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮد (Okpechi 1991:42)

ادامه این بخش از مقاله پس دانلود قابل مشاهده خواهد بود

  1. ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ

اﺳﺘﺒﺎن و ﻫﻤﻜﺎران(2010)، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ رﺷﺪ ﺑﻬﺮه وري ﻛـﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ ﻧﺮخ ﺑﻴﻜﺎري اﻗﺘﺼﺎد ژاﭘﻦ ﻃﻲ دﻫـﻪ 1990 ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ . زﻳﺮا اﻗﺘﺼﺎد ژاﭘﻦ در دﻫﻪ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ، ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧـﺮخ ﺑﻴﻜـﺎري ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوم ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺤـﻮي ﻛـﻪ ﺑﻴﻜـﺎري در اﻳﻦ دﻫﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوران ﻗﺒـﻞ از ﺟﻨـﮓ ﺳـﻪ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺷـﺪه ﺑـﻮد .

ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺎن ﻣﻲدارﻧﺪ رﺷﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻬﺮه وري ﻛـﻞ ﻋﻮاﻣـﻞ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌـﺪاد ﺳـﺎﻋﺎت ﻛـﺎر و اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧـﺮخ ﺑﻴﻜـﺎري (. Esteban et al. , 2010: 50-68 ) ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران(2008 ﺑﻪ) ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪي ﺑـﻴﻦ رﺷـﺪ ﺑﻬـﺮه وري و اﺷﺘﻐﺎل در ﺟﻤﻬﻮري ﻛـﺮه ﭘﺮداﺧﺘـﻪ و ﺑﻴـﺎن ﻣـﻲ دارﻧـﺪ، ﺷﻮك ﻣﺜﺒﺖ ﻓﻨﺎوري ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﺑﻬﺮه وري و اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎر ﻣﻲﮔﺮدد. اﻳﺪهي اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ آن اﺳـﺖ ﻛﻪ ﺷﻮك ﻣﺜﺒﺖ ﻓﻨﺎوري، ﻫﻢ ﺑﻬﺮه وري و ﻫﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪي ﺧﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ اﺷـﺘﻐﺎل .( Kim et al. , 2008: 1-20 ) ﻣﻲﺷﻮد. نقش ﺑﻴﻜﺎري در اقتصاد

ادامه این بخش از مقاله پس دانلود قابل مشاهده خواهد بود

[1] – اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺟﻮزف ﺷﻮﻣﭙﻴﺘﺮ (1942) ﻋﺒﺎرت ﺗﻨﺎﻗﺾ آﻟﻮد ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺧﻼق را ﺑﻪ ﻛـﺎر ﺑﺮد. واﻗﻌﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي اﻗﺘﺼـﺎدي را از درون ﻣﺘﺤـﻮل  ﻣﻲﺳﺎزد و ﺳﺎﺧﺘ ﺎر ﻛﻬﻨﻪ را ﻧﺎﺑﻮده ﻛﺮده و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺪﻳﺪي را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآورد

[2] – Aghion and Howitt (1994)

[3] – Pissarides and Mortensen (1998)

[4] – Tabellini and Daveri (2000)

[5] – Pamnenberg and Bräuninger (2002)

[6] – Bean and Pissarides (1993)

[7] – Zagler (1997)

[8] – ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﺟﻤﻊ ﺷﺪه در ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﺮ روي ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺑﺎزدﻫﻲ آﻧﻬﺎﺳﺖ. نقش ﺑﻴﻜﺎري در اقتصاد

[9] –  اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ، اﺗﺮﻳﺶ، ﺑﻠﮋﻳﻚ، ﻛﺎﻧﺎدا، داﻧﻤﺎرك، ﻫﻠﻨﺪ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، آﻟﻤﺎن، اﻳﺮﻟﻨﺪ، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، ژاﭘﻦ، ﻓﻨﻼﻧﺪ، ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪ، ﻧﺮوژ، ﭘﺮﺗﻘﺎل، اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ، ﺳﻮدان، ﺳﻮﺋﻴﺲ، اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه.

اطلاعات بیشتر

تعداد صفحات

21-30

فایل PDF

دارد

فایل پاورپوینت

ندارد

منابع و مآخذ

دارد

فایل Word

دارد

نظر شما درباره این مقاله چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظر

هنوز بررسی نوشته نشده است.

گروه مقالات