مقایسه ﻣﺪﯾﺮان ایرانی با سایر کشورها

۱۴,۹۰۰ تومان۲۵,۰۰۰ تومان (-40%)

فروشنده: آقای کافی نت

موجود

مقایسه ﻣﺪﯾﺮان ایرانی با سایر کشورها یک مقاله مرتبط با رشته مدیریت می باشد. در این مقاله تلاش شده است که پژوهشی درباره ماهیت کار و طبقه بندی انجام وظایف مدیران ایرانی انجام شود و آن را با داده های اصیل در مورد مدیران کشورهای دیگر مقایسه کنیم. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺎر ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﺪل دوازده ﻧﻘﺶ ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﺪ که در این مقاله به تفصیل آمده است.

این مقاله در 19 صفحه بصورت فایل word و کاملا قابل ویرایش و بهمراه فهرست مطالب آماده پرینت می باشد و جهت سهولت استفاده نسخه PDF آن را هم اضافه نمودیم.

در ادامه بخش هایی از این مقاله را مشاهده می کنید. همچنین برای مشاهده سایر مقالات مدیریت می‌توانید به صفحه مخصوص مدیریت وب سایت آقای کافی نت مراجعه بفرمایید.

سنجش

مقایسه ﻣﺪﯾﺮان ایرانی با سایر کشورها

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﺧﯽ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ  در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎر ﻣﺪﯾﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ، اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ. روش ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺮيﻣﯿﻨﺘﺰﺑﺮگ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم داد. در اﯾﻦ روش ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪهﺳﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻟﮕﻮي ﮐﺎري ﻣﺪﯾﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺎر روزاﻧﻪ 8 ﺳﺎﻋﺖ و 6 دﻗﯿﻘـﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ: ﮐﺎر روي ﻣﯿﺰ (13%)، ﺗﻠﻔـﻦ (12%)، ﺟﻠـﺴﻪﻫـﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾـﺰيﺷـﺪه (43%)، ﺟﻠﺴﻪﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﻧﺸﺪه (17%)، ﮔﺸﺖ ﯾﺎ ﺗﻮر (3%)، ﻧﺎﻫﺎرﻫﺎي اداري (5%)، ﺳﻔﺮﻫﺎي اداري (4%)  و ﺗﺄﺧﯿﺮﻫﺎ (4%).  ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﺼﺎص وﻗﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻣﺪﯾﺮان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻧـﺸﺪه اﺳﺖ، وﻟﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻫﻨﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮان ﻫﻨﺪي ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺘﻮاي ﮐﺎر ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﺪل دوازده ﻧﻘﺶ ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﺪ.

اﯾﻦ دوازده ﻧﻘﺶ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﺧﻮد، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﺎ رﻫﺒﺮي، ﺗﻮﺳـﻌﻪدﻫﻨـﺪه ﺳﯿـﺴﺘﻢ، ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖﮐﻨﻨـﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﮔﯿﺮﻧﺪه اﻃﻼﻋﺎت، ﺗﻮزﯾﻊﮐﻨﻨﺪه اﻃﻼﻋﺎت، ﺷﺒﮑﻪﺳﺎزي، ﺳﺨﻨﮕﻮ، ﻧﻘﺶﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.  ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﯿﺎن اﻣﻮري ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ، ﺳـﻬﻢ دو وﻇﯿﻔﻪ آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن و اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از وﻇﺎﯾﻒ ﻣـﺪﯾﺮان در ﮐـﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪاي ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ.

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﺣﻘﺎﯾﻖ در ﺳﺎﯾﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﻫﺎ روﺷﻨﺘﺮ و ﻣﻠﻤﻮس تر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﻫﺎي ﻣﯿﺎنﮐﺸﻮري از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮان در اﯾﺮان و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣـﺸﺎﺑﻪ در ﺳـﺎﯾﺮ ﮐـﺸﻮرﻫﺎ آﻣـﺪه اﺳـﺖ. اﯾـﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: آﻣﺮﯾﮑﺎ، ژاﭘﻦ، ﮐﺮه، ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮓ، ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر، ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﺪ. در ﭘﺎﯾـﺎن ﺑـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ از ﺧـﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﻧﻈﯿﺮ: ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾـﺎﻓﺘﮕﯽ اﻗﺘـﺼﺎدي و آﻣﻮزﺷـﯽ،  ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺟﻤـﻊﮔـﺮا، ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﭘﺪراﻧﻪ  و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎي ﺷﻔﺎﻫﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻣﯿﺎن ﻣﻠﯽ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، اﺷـﺎره ﺷـﺪه اﺳﺖ.

  ﮐﻠﯿﺪ واژهﻫﺎ: ﮐﺎر ﻣﺪﯾﺮان، ﻧﻘﺸﻬﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ، ﻣﺪﯾﺮان اﯾﺮاﻧﯽ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪاي (ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮري).

1- ﻣﻘﺪﻣﻪ  

در ﻟﺰوم اﻟﮕﻮﯾﯽ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻮﻣﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ و  اراﺋﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ  ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﺑﻨﯿﺎدﯾﻨﯽ دارد ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﯾﺮاﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﻣـﺪﯾﺮان اﯾﺮاﻧـﯽ را ﺑﺮرﺳـﯽ و ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ. ﺑـﺎ ﻣـﺮور ادﺑﯿـﺎت ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ در اﯾ ﺮان ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ اﺳﺖ. ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎﯾﯽ ﻋﻤﯿﻖ و رﯾﺸﻪاي را ﻣـﯽﻃﻠﺒﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺑﻨﯿـﺎﻧﯽ ﺷـﻮﻧﺪ ﺑـﺮ ﺷﮑﻠﮕﯿﺮي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻮﻣﯽ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن. مقایسه ﻣﺪﯾﺮان ایرانی با سایر کشورها

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺖ ﺑﻮﻣﯽ در ﻣﻮرد اﻟﮕﻮ و ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﮐـﺎر ﻣـﺪﯾﺮان در ﮐـﺸﻮر اﯾﺮان. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺆال اﺻﻠﯽ ﭘﺎﺳـﺦ دﻫـﺪ ﮐـﻪ: 1- ﻣـﺪﯾﺮان اﯾﺮاﻧـﯽ ﭼـﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟؛ 2- ﻣﺪﯾﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﺮا اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟؛ 3- اﻟﮕـﻮ و ﻣﺤﺘـﻮاي ﮐـﺎري ﻣـﺪﯾﺮ ﭼـﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻟﮕﻮ و ﻣﺪﻟﻬﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ دارﻧﺪ؟

مقایسه ﻣﺪﯾﺮان ایرانی با سایر کشورها

نمونه دو صفحه از مقاله مقایسه ﻣﺪﯾﺮان ایرانی با سایر کشورها

2- ﻫﺪف و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ  

1-2- ﭼﺮا ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻮﻣﯽ؟   

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ زادﮔﺎه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺶ آﮐﺎدﻣﯿﮏ  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ؛ ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و در ﻓﻀﺎي ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑــﺴﯿﺎري از ﺗﺌﻮرﯾﻬــﺎي ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾ ﺸﻪ در ﻓﺮﻫﻨــﮓ آﻣﺮﯾﮑ ﺎﯾﯽ داﺷ ﺘﻪ و ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﺌﻮرﯾﻬﺎ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻣـﺪﯾﺮان در ﺳـﺎﯾﺮ ﮐـﺸﻮرﻫﺎ  و ﺗـﺪرﯾﺲ آﻧﻬـﺎ در ﻣـﺪارس ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺶﻓﺮض اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد وآن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺟﻬـﺎنﺷـﻤﻮل ﺑـﻮدن ﻋﻠﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻈﯿﺮ: ﭼﺎو، ﻟﻮرﻧﺲ، اﺗﯿﺎ، ﻫﯿﮑﺴﻦ وﭘﯿﻮ، ادﻟﺮو ﺑﺎرﺗﻮﻟﻮﻣﯿﻮ، ﺟﻮﯾﻨﺖ و وارﻧﺮ ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ و ﺑﺤـﺚ ﻓﺮاوان اﺳﺖ.

3- ﻟﺰوم ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﮐﺸﻮر  

در ﻧﺒﻮد اﺗﻔﺎقﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﭘﯿﺶﻓﺮض ﺟﻬـﺎنﺷـﻤﻮل ﺑـﻮدن ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺑـﻪﮐـﺎرﮔﯿﺮي ﺗﺌﻮرﯾﻬـﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪﻏﯿﺮ از ﮐﺸﻮر زادﮔﺎﻫﺸﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در ﺟﻬـﺖ ﺗـﺴﺖ و ﺗﺄﯾﯿـﺪ آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ دارد. اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت و ﭘﮋوﻫـﺸﻬﺎي ﺑـﻮﻣﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭘﺎﯾـﻪ ﺷـﮑﻠﮕﯿﺮي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻮﻣﯽ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ. ﯾﮑﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ  ﺑـﻮﻣﯽ در ﮐـﺸﻮر،  ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎر ﻣﺪﯾﺮان اﯾﺮاﻧﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار دﻫـﺪ و دﺳـﺘﺎوردﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ را ﮐﻪ درﺑﺎره وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮان در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، در اﯾﺮان ﺗﺴﺖ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﺧﯽ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﭘﮋوﻫـﺸﯽ را ـ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ در ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﯾﺮاﻧـﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ـ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر.

4- ﻣﺪﯾﺮان در اﯾﺮان ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟    

ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از اﺑﺘﺪاﯾﯽﺗﺮﯾﻦ ﺳﺆاﻟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮﺳـﺪ اﯾـﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ «ﻣﺪﯾﺮان اﯾﺮاﻧﯽ وا ً ﻗﻌﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟» و ﺑﻌـﺪ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آن ﺑـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل زﯾـﺎد ﺳـﺆاﻟﻬﺎي دﯾﮕﺮي از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺧﻄﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ «آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﺮاﻧـﯽ در راﺳـﺘﺎي اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻔﺸﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ، ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺪﯾﺮان در ﺳـﺎﯾﺮ ﮐـﺸﻮرﻫﺎ اﻧﺠـﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟» ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺳﺎدهﺗﺮ «آﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺳـﺎﯾﺮ ﮐـﺸﻮرﻫﺎ ﻣـﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ؟» اﮔﺮ ﻧﯿﺴﺖ «ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﻣـﺪﯾﺮان اﯾﺮاﻧـﯽ را از ﻫﻤﮑﺎراﻧـﺸﺎن در ﺳـﺎﯾﺮ ﮐـﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﺳﺎزد؟»

اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ اﻟﮕﻮ و ﻣﺪل ﮐﺎري ﻣﺪﯾﺮ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ و ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي آنرا ﺑﺎ ﻣﺪﻟﻬﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ روﺷﻦ ﮐﻨﺪ.

5- روش ﺗﺤﻘﯿﻖ  

روش ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از روﺷـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫﻨـﺮيﻣﯿﻨﺘﺰﺑـﺮگ در  ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد درﺑﺎره ﻣﺪﯾﺮان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.

در اﯾﻦ روش ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ روش ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﺎﯾﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﻪ، ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎري در دﻓﺘﺮ ﮐﺎر اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮد، در ﺗﻤﺎم ﻃﻮر روز ﺳﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺳـﺎﯾﻪ در ﮐﻨﺎر آﻧﺎن ﺑﻮد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي آﻧﺎن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده و ﯾﺎدداﺷﺘﻬﺎي ﻻزم را ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب روزﻫﺎي ﮐﺎري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﮐﺎري ﻣﺪﯾﺮ و ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت او ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه ﮐـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﯾـﮏ روز ﮐـﺎري ﻣﺘﻮﺳـﻂ و ﻋـﺎدي ﻣـﺪﯾﺮ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺣـﻀﻮر ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ در دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮان در اﯾﻦ روزﻫﺎ، ﺑﺎ اﯾﺸﺎن از ﭘﯿﺶ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﯽﺷﺪ. در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﮐـﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﺣﻀﻮر ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ را در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻤﯽداد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳـﺎﻋﺘﻬﺎي ﮐـﺎري ﻣﺪﯾﺮ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداري ﺷﺪه و ﺑﻌﺪًا ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ روزﻫﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻠﺴﻪﻫـﺎي ﻣـﺪﯾﺮان ﺷـﺮﮐﺖ داﺷـﺖ ﺣﺘـﯽ ﺟﻠـﺴﻪﻫـﺎي ﺧـﺎرج از ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮاره ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

مقایسه ﻣﺪﯾﺮان ایرانی با سایر کشورها

ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ روش ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﺎﯾﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﻪ، ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎري در دﻓﺘﺮ ﮐﺎر اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮد، در ﺗﻤﺎم ﻃﻮر روز ﺳﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺳـﺎﯾﻪ در ﮐﻨﺎر آﻧﺎن ﺑﻮد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي آﻧﺎن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده و ﯾﺎدداﺷﺘﻬﺎي ﻻزم را ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

1-5- روش ﺟﻤﻊآوري اﻃﻼﻋﺎت  

اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊآوري ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اوﻟﯿﻪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺻﻠﯽ.

1- در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اوﻟﯿﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوري اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ ﻧﻈﯿﺮ: رزوﻣـﻪ ﻣـﺪﯾﺮ، ﻋﺎدﺗﻬـﺎي ﮐﺎري وي (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﻬﺎي ﮐﺎر، ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﺣﻀﻮر در دﻓﺘﺮ، ﻋﺎدت ﺑـﻪ ﺑـﺮدن ﮐﺎرﺗﺎﺑـﻞ ﺑـﻪ ﻣﻨﺰل و ﻏﯿﺮه)، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎي اداري، ﺟﻠﺴﻪﻫﺎي روﺗﯿﻦ، ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺋﻤﯽ در ﺟﻠـﺴﻪﻫـﺎ، ﭼﺎرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، اﻓﺮاد ﮐﻠﯿﺪي ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺸﮑﻼت اﺧﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮ و ﺳﺎزﻣﺎن، ﭘﺮوژهﻫﺎ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي وﯾﮋهاي ﮐﻪ ﻣـﺪﯾﺮ ﺑـﺎ آن درﮔﯿـﺮ اﺳـﺖ، اﻓـﺮاد ﮐﻠﯿـﺪي و ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ، ﭘﺮداﺧـﺖ. اﯾـﻦ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﻪﻃـﻮر ﻋﻤﺪه از ﺧﻮد ﻣﺪﯾﺮ، ﻣﻨﺸﯽ وي، اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﻪدﺳـﺖ آﻣﺪ. اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ را ﺑﺮاي ﺟﻤﻊآوري اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺖ. مقایسه ﻣﺪﯾﺮان ایرانی با سایر کشورها

2- در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﮏ روز ﺑﻪﻃﻮر آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اوﻟﯿﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ را ﻗﺎدر ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ درك ﺑﻬﺘﺮي از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر، ﻧﺎم و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻓﺮدي ﮐـﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ در آﻧﻬﺎ درﮔﯿﺮ اﺳﺖ، ﺑﻪدﺳـﺖ آورد. اﯾـﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ در ﺟﻤﻊآوري اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺻﻠﯽ ﺑﻮد.

فهرست مطالب

ﭼﮑﯿﺪه

1- ﻣﻘﺪﻣﻪ

2- ﻫﺪف و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ

1-2- ﭼﺮا ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻮﻣﯽ؟

3- ﻟﺰوم ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﮐﺸﻮر

4- ﻣﺪﯾﺮان در اﯾﺮان ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟

5- روش ﺗﺤﻘﯿﻖ

1-5- روش ﺟﻤﻊآوري اﻃﻼﻋﺎت

2-5- ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري

5- 3- دﺳﺘﺎوردﻫﺎ

5- ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﺎر ﻣﺪﯾﺮان در اﯾﺮان

5- ﻣﺤﺘﻮاي ﮐﺎر ﻣﺪﯾﺮان اﯾﺮاﻧﯽ

6- ﻣﺪل  دوازده ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ

7- ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻠﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه

8- ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي

9- ﻣﻨﺎﺑﻊ

‫0/5 ‫(0 نظر)

اطلاعات بیشتر

تعداد صفحات

11-20

فایل PDF

دارد

فایل پاورپوینت

ندارد

منابع و مآخذ

دارد

فایل Word

دارد

نظر شما درباره مقاله “مقایسه ﻣﺪﯾﺮان ایرانی با سایر کشورها” چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظر

هنوز بررسی نوشته نشده است.

گروه مقالات