بررسي رضايت زناشويي و هوش هيجاني همسران

۳۳,۹۰۰ تومان۵۶,۰۰۰ تومان (-39%)

فروشنده: آقای کافی نت

موجود

بررسي رضايت زناشويي و هوش هيجاني همسران یک پایان نامه در زمینه رشته روانشناسی و علوم تربیتی است. در این پژوهش تلاش کردیم به این سوالات پاسخ بدهیم:

1- آيا  بين رضايت زناشو يي با هوش هيجاني در مردان را بطه معناداري وجود دارد؟

2- آيا بين رضايت زناشويي با هوش هيجاني در زنان رابطه معناداري وجود دارد؟

3- آيا بين رضايت زناشويي مردان وزنان تفاوت معناداري وجود دارد ؟

4- آيا بين هوش هيجاني مردان وزنان تفاوت معناداري وجود دارد؟

این پژوهش به صورت فایل Word قابل ویرایش آماده دانلود و استفاده است و برای خوانایی و استفاده بهتر نسخه PDF مقاله نیز اضافه شده است.

در ادامه بخشی از این مقاله را مرور می‌کنیم. همچنین برای مشاهده و بررسی سایر مقالات روانشناسی به صفحه روانشناسی و صفحه علوم تربیتی وب سایت آقای کافی نت مراجعه بفرمایید.

سنجش

بررسي رابطه بين رضايت زناشويي وهوش هيجاني همسران

پژوهش حاضر به منظور بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي و هوش هيجاني صورت گرفته است .طرح پژوهش از نوع پس رويدادي بود واز طريق نمونه گيري در دسترس ، 60نفر زن وشوهر (30زوج) انتخاب شدند . ابزار پژوهش شامل پرسشنامه 47سؤالي رضايت زناشويي (ان ريچ )و آزمون هوش هيجاني بار- آن بود. فرضيه تحقيق با استفاده از روش همبستگي پيرسون مورد بررسي قرار گرفت و نتيجه ،در سطح اطمينان 99%دو فرضيه تحقيق يكي مبني بر رابطه بين رضايت زناشويي و هوش هيجاني مردان و ديگري مبني بر رابطه رضايت زناشويي وهوش هيجاني زنان رد وفرض صفر مورد قبول واقع شد .

دو فرضيه تحقيق بعدي با استفاده از روش تي استودنت مورد بررسي قرار گرفت ونتيجه ،هردو در سطح اطمينان 99%رد و فرض صفر مورد قبول واقع شد واين نتايج حاصل شد ، بين رضايت زناشويي مردان وزنان وهمچنين بين هوش هيجاني مردان و زنان  تفاوت معنا داري وجود ندارد.

مقدمه

 يكي از انگيزه هاي زيباومتعالي بشر،گرايش او به تشكيل خانواده وداشتن فرزند است .زندگي خانوادگي بشر صد در صد طبيعي است .به اين معني كه آفرينش انسان به گونه اي است كه اورا به طور طبيعي و فطري به سوي تشكيل كانون خانوادگي وداشتن فرزند سوق ميدهد. شواهد تاريخي نشان مي دهد كه انسان در تمام طول تاريخ ،زندگي خانوادگي داشته است(سادات 1377ص17)

خانواده نهادي اجتماعي است و شالوده حيات اجتماعي محسوب ميشود كه علاوه بر حفظ  بقاي نسل و پرورش كودك وظايف متعدديو پيچيده  ديگري از قبيل فعاليت  هاي آموزشي ،اقتصادي واجتماعي كردن فرد را به عهده دارد وبه عنوان عامل ارتباط مستقيم فرد با گروه ها وموسسات  اجتماعي وساز مان ها نقش دارد(نجاتي 1381ص21) بررسي رضايت زناشويي و هوش هيجاني همسران

امروزه اختلال در نظام مقدس خانواده و بي اعتنايي به اصول ضروري وارزشهاي آن است كه پايه هاي اصلي خود زمين را به تباهي كشيده ودوران معاصر را به نام (بيگا نگي انسان از خويشتن ) منتهي گشته است، سزاوار نموده است.توقع يك جامعه صالح ومجتمع قابل تفسير با (حيات اجتماعي معقول) بدون اصلاح نظام خانواده كاملا بيجا وخلاف حقيقت است(انصاريان 1377،ص3)

در جامعه ما اهميت آشنايي با وظايف وحقوق همسران و راه ورسم زندگي زناشويي آن چنان كه بايد براي همگان  روشن نشده وآموزش قبل از ازدواج جايگاه لازم خود را نيافته است لازم است كه زوجين قبل از تشكيل خانواده با شركت در كلاسهاي اموزشي ويژه ،با مطالعه كتابهاي مفيد وكسب اطلاعات افراد صاحب نظر ،آگاهي هاي لازم را كسب كنند . با اين گونه اموز شهاي او ليه  ميتوان ا ز برو ز بسياري  از مشكلات د رخا نواده ها پيشگيري كرد (سادات 1377ص42)

  طلاق كاخ سعادت زوجين را ويران ميكند وبراي فرزندان محنت  ور نج پديد مي آ ورد . سر نوشت كودك تيره ميشود واو از هر يتيمي ،يتيم تر ميشود . ا مكان اينكه زوجين خود پس از طلاق به راحتي برسند ، بسيار كم است .خلاصه آنكه كودك بيش از پد ر ومادر قرباني  حادثه طلاق است و بر عقل چنين والديني كه فقط به فكر خويشند  وفرزند را فراموش ميكنند بايد شك كرد (قائمي 1368 ص254)

پيامبر اكرم (ص)فرمودند :هيچ چيز نزد خدا  محبوبتر از خانه اي كه به ازدواج آباد شود نيست وهيچ چيز نزد خدا منفورتر از آشيانه اي كه در اسلام به وسيله طلاق از هم بپاشد  نيست.(مشكيني 1359 ص182) بررسي رضايت زناشويي و هوش هيجاني همسران

ضرورت و اهميت اجراي تحقيق:

امروزه مفهوم زناشو يي و ازدواج با شرايط قرن حاضر بر اساس محبت ،همكاري ،همدردي ،تفاهم و فداكاري  متقابل و زندگي مشترك زن ومرد استوار شده  است.

عمده ترين اهدافي كه تا كنون براي تحقيقات ومطالعات  مختلفي كه پيرامون خانواده صورت گرفته است ،اهميت نقش خانواده در جوامع مختلف  در جهت رشد وپيشرفت و اعتلاي اهداف آرماني ان جامعه بوده است محققان مختلف از ابعاد جامعه شناسي ،مردم شناسي،روان شناسي،سعي نموده اند تا با راه كارهاي جديد زمينه هاي تداوم وانسجام بيش از پيش خانواده را مهيا سازند .

امروزه در يافته اند تنها در سايه امنيت وآرامش خانواده ميتوان فرزنداني سالم وپويا تربيت نمود واز آنجا كه زن در خانواده نقش مهمي در انسجام و شكل گيري شخصيت افراد خانواده    دارد و زماني ميتو اند نقش خود را كاملتر انجام دهد كه داراي رضايتمندي زناشويي بيشتري باشد . لذا رضايت زن در ازدواج موضوع موضوعمطالعه تحقيقات فراواني بوده است.

هدف هاي پژوهش

اولين هدف اين پژوهش بررسي رابطه معنا دار بودن رضايت زنا شويي با هوش هيجاني در مردان ميبا شد.

دومين هدف اين پژوهش بررسي رابطه معنا داربودن رضايت زنا شو يي با هوش هيجاني در زنان مي باشد.

سومين هدف اين پژوهش بررسي تفاوت معنا دار بودن رضايت زنا شو يي مردان وزنان مي باشد .

چهارمين هدف اين پژوهش بررسي تفاوت معنا دار بودن هوش هيجاني در مردان و زنان ميباشد .

سوالهاي  پژوهش

آيا  بين رضايت زناشو يي با هوش هيجاني در مردان را بطه معنا داري وجود دارد؟

آیا بين رضايت زناشويي مردان وزنان تفاوت معناداري وجود دارد ؟

آيا بين هوش هيجاني مردان وزنان تفاوت معنا دار ي وجود دارد؟

فرضيه هاي پژوهش

بين رضايت زنا شويي با هوش هيجاني در مردان رابطه معنا داري وجود دارد.

بين رضايت زناشويي  با هوش هيجاني در زنان رابطه معناداري وجود دارد.

بين رضايت زناشويي مردان وزنان تفاوت معنا داري وجود دارد.

بين هوش هيجاني مردان وزنان تفاوت معنا داري وجود دارد.

محدوديت هاي پژوهش

1-يكي از محدوديت هاي اين پژوهش ،مربوط به سوالات پرسشنا مه رضايت زنا شويي بود كه مفهوم بعضي از  گزينه ها براي ازمودني ها واضح نبود.

2-محدوديت ديگر اين پژوهش ،مربوط به ناتواني در كنترل متغير مزاحم بود.تفاوت ازمودني ها در مسائل فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي  در كنترل پژوهشگر نبود .اما نمرات ازمودني ها در پاسخگويي به پرسشنامه  موثر بود.به دليل كمبود وقت ومكان جامعه اماري به درستي انتخاب نشده و متغير هاي مزاحم تا حدودي روايي واعتبار پرسشنامه را تحت تاثير قرار دادند.

3-با توجه به اينكه به ازمودنيها گفته شد ،اطلاعات انها محرمانه خواهد ماند ،در تست رضايت زناشويي سوالات  مربوط به مسائل جنسي و مسائل اقتصادي ،به صورت تصنعي جواب داده وتمايلي براي جواب نداشته اند .

4-در تست هوش هيجاني بار آن  به دليل 90سوالي بودن ،ازمودني ها خستگي و بي حوصلگي داشته اند .

تعريف رضايتمندي

در هر رابطه زناشويي ،رضايت خاطري كه زن وشوهر از ان رابطه ا حساس مي كنند يكي از عوامل مهم مي باشد ميزان رضايت خاطر شما از رابطه زناشويي روي ارسال و در يافت پيام تاثير مي گذارد. شوهري كه از ازدواج خود ناراضي است به حوادث منفي گذشته توجه ميكند وازپيام همسرش برداشت منفي ميكند .در حالي كه شوهر راضي از ازدواج برداشت هايش مثبت است .(قراچه داداغي،1379،ص83)

تعريف ازدواج

ازدواج ارتباطي بي نظير  وگسترده مي باشد كه داراي ابعاد زيستي ،عاطفي ،رواني ،اقتصادي واجتماعي است .همزيستي زوجين ،موجب پيوند دو جنس مخالف بر پايه روابط پاياي جنسي ميشود و با انعقاد قراردادي اجتماعي مشروعيت  پيدا ميكند.(نجاتي 1381،ص23)

كلودي استروس ازدواج را بر خوردي دراماتيك بين فرهنگ وطبيعت يا ميان قواعد اجتماعي وكشش جنسي مي داند (همان منبع)

فوائد ازدواج

مي توان از فوائد ازدواج ،كسب استقلال ،انس و ارامش ،حفظ عغت و مصونيت از گناه ،ارامش و تعادل اعصاب ،توليد وتكثير نسل ،تعاون در اطاعت و نيل به ثواب ،سلامت وامنيت اجتماعي را نام برد .در تحقيقي كه بر روي 264زوج انجام گرفت براستي  مهمترين عنصر براي زنان  نه مردان در رضايت از روابطشان ،اين حس بود كه ارتباط خوبي با شوهرانشان داشته باشند.

تد هوستون روان شناس دانشگاه تگزاس  بيان ميدارد كه از ديدگاه زنها صميميت و نزديكي يعني گفتگو راجع به مسائل ويژه در مورد خود رابطه زن وشوهر (بلوچ 1379ص205)

 

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول : گستره علمي موضوع مورد پژوهش

موضوع پژوهش – ضرورت و اهميت  اجراي تحقيق

هدفهاي پژوهش- سؤالهاي پژوهش

فرضيه هاي پژوهش- محدوديت هاي پژوهش

متغيرها وتعاريف عملياتي آنها

فصل دوم : ادبيات وپيشينه تحقيق

بخش اول :رضايت زنا شويي

تعريف رضايتمندي

تعريف و فوائد ازدواج

مهمترين عوامل براي ازدواجهاي موفق

طرز تلقي ونگرش ها

توافق وطرز فكر در مورد امور جنسي

تفاوت سني بين زن وشوهر

ميزان تحصيلات

بررسي رضايت زناشويي و هوش هيجاني همسران

افكار مسموم

تولد و تعداد فرزندان

رابطه با اولياء و زندگي خانوادگي پيشين

ويژگي هايي كه در رابطه زناشويي نقش منفي دارند

حقوق زن وشوهر

ويژگي هاي ارتباط سالم زن وشوهر

ويژگي هاي ارتباط ناسالم زن وشوهر

توصيه هايي براي زن و شوهرها

شيوه هاي كاربردي براي رسيدن به تفاهم

اختلافات خانوادگي

تاثير فرو پاشي ازدواج در جامعه

بخش دوم : هوش هيجاني

 تعريف هوش هيجاني

پنج حيطه هوش هيجاني

هوش هيجاني ومهارتهاي اجتماعي و هيجاني

بررسي هوش هيجاني در مغز

نظريه كانن رابرد

نظريه انگيزشي

نظريه باز خورد

تحقيقات داخل و خارج از كشور

فصل سوم : بررسي روش پژوهش تجربي موضوع

 انتخاب نمونه

ابزار وروش اجراي پژوهش

آزمون رضايتمندي  زناشويي

شيوه نمره گذاري پرسشنامه رضايتمندي زناشويي

آزمون هوش هيجاني بار – آن

شيوه نمره گذاري وتفسير آزمون هوش هيجاني بار – آن

روش اجراي پژوهش

روشهاي آماري و طرح پژوهش

بررسي رضايت زناشويي و هوش هيجاني همسران

خلاصه فصل سوم

فصل چهارم : ارائه و تحليل نتايج كمي

يافته هاي توصيفي

يافته هاي مربوط به تحليل نتايج  در چهار چوب فرضيه ها

فصل پنجم : بحث ونتيجه گيري

بحث وبررسي در مورد يافته ها

تفسير نهايي

پيشنهادات

منابع

‫0/5 ‫(0 نظر)

اطلاعات بیشتر

تعداد صفحات

51-60

فایل PDF

دارد

فایل پاورپوینت

ندارد

منابع و مآخذ

دارد

فایل Word

دارد

نظر شما درباره مقاله “بررسي رضايت زناشويي و هوش هيجاني همسران” چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظر

هنوز بررسی نوشته نشده است.

گروه مقالات