بررسی رابطه تعهد سازمانی و ارتباط آن با ويژگيهاي دموگرافيك

۱۹,۹۰۰ تومان۳۹,۰۰۰ تومان (-49%)

فروشنده: آقای کافی نت

موجود

بررسی رابطه تعهد سازمانی و ارتباط آن با ويژگيهاي دموگرافيك یک مقاله در زمینه رشته مدیریت می باشد. در این مقاله به بررسی ميزان تعهد سازماني كاركنان و رابطة آن با برخي ويژگيهاي دموگرافيك آنان (سطح شغلي، سابقه خدمت، مدرك تحصيلي، وضعيت تأهل، تعداد فرزندان سن، بومي يا غيربومي بودن ، روزكار يا شيفت كاربودن) می پردازیم.

مقاله بررسی رابطه تعهد سازمانی و ارتباط آن با ويژگيهاي دموگرافيك بصورت فایل word و کاملا قابل ویرایش آماده پرینت می باشد و جهت سهولت استفاده نسخه PDF آن را هم اضافه نمودیم.

در ادامه بخش هایی از این مقاله و سپس در انتها فهرست مطالب موجود را مشاهده می کنید. همچنین برای مشاهده سایر مقالات مدیریت می‌توانید به صفحه مخصوص مدیریت وب سایت آقای کافی نت مراجعه بفرمایید.

سنجش

بيان مسئله

نيروي انساني كارآمد شاخص عمده برتري يك سازمان نسبت به سازمانهاي ديگر است و چرا كه نيروي انساني مهمترين منبع هر سازماني است. كاركنان متخصص، وفادار، سازگار با ارزشها و اهداف سازماني، نيازهاي اصلي و بسيار ضروري هر سازمان هستند. سازمان به كاركناني نيازمند است كه فراتر از شرح وظايف مقرره و معمولي به كار و فعاليت بپردازند. كاركناني كه مايل باشند، بخواهند و بتوانند بيش از مقدار معمول براي دستيابي به اهداف سازماني به انجام وظيفه بپردازند. وجود چنين نيرويي در هر اداره و سازمان ضمن كاهش غيبت، تأخير و جابجاي باعث افزايش چشمگير بهره‌وري سازمان، نشاط روحي كاركنان، دستيابي هر چه بيشتر و بهتر به اهداف متعالي سازمان و نيز دستيابي به اهداف فردي خواهد شد. بررسی رابطه تعهد سازمانی و ارتباط آن با ويژگيهاي دموگرافيك

در ارتباط با تعهد سازماني مطالعات مختلفي انجام شده كه يكي از مهم‌ترين اين مطالعات به وسيلة «مي‌ير و آلن»[1] انجام گرفته و مدلي سه بعدي ارائه شده است. ابعاد اين مدل عبارتند از:

1- تعهد عاطفي[2]: شامل وابستگي عاطفي كاركنان به تعيين هويت با سازمان و درگيرشدن در فعاليتهاي سازماني است.

2- تعهد مستمر[3]: شامل تعهدي است كه مبتني بر ارزش نهادن به سازمان است و كارمند در زندگي سازمان سهيم مي‌شود.

3- تعهد تكليفي (هنجاري)[4]: شامل احساسات افراد مبني بر ضرورت ماندن در سازمان است (مي‌ير و آلن: 1990 به نقل از كونگ، 2: 2005)

با توجه به اينكه دنياي سازمانهاست و متوليان اصلي اين سازمانها، انسانها هستند حتي با وجود فن آوريهاي جديد و روشهاي توليد و خدمات مكانيزه نقش انسان به عنوان عامل مباني در سازمان ها غيرقابل انكار است. بنابراين منابع انساني با ارزش ترين منابع براي يك سازمان محسوب مي شود كه بطور كلي به تمام فعاليت هاي يك سازمان جهت مي دهند و فعاليتهاي آن را تحت الشعاع قرار مي‌دهند. بررسی رابطه تعهد سازمانی و ارتباط آن با ويژگيهاي دموگرافيك

براي ارائه يك رفتار مطلوب در راستاي اهداف سازماني توسط نيروي انساني، بايستي عوامل انگيزشي را شناخت و ابزارهاي مناسب را به كار برد تا رضايت شغلي، تعهد سازماني، علاقه و بالندگي كاركنان تحقق يابد. بررسي ميزان تعهد سازماني كاركنان و عوامل انگيزشي موثر بر آن كه موجب افزايش و يا كاهش آن مي شوند به مديريت سازمان كمك مي كنند تا به يك برنامه ريزي صحيح و منسجم، تحقق اهداف افراد را در راستاي تحقق اهداف سازمان قرار داده عملكرد و بهره وري سازماني را ارتقا بخشيد.

همه كشورها به نيروي انساني متعهد و كارآمد نياز دارند واين نياز در كشورهاي در حال توسعه بيشتر خودنمايي مي‌كند بويژه در رابطه با صنعت نفت كه نقش عمده‌اي در اقتصاد كشور بر عهده دارد. مسئله‌اي كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار مي‌گيرد، بررسي ميزان تعهد سازماني مديران، كارمندان وكارگران شاغل در شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران (تهران) است. به عبارت ديگر مي‌خواهيم بدانيم كاركنان اين شركت تا چه اندازه نسبت به سازمان خود، اهداف و ارزشهاي آن متعهد هستند و ميزان اين تعهد چه رابطه‌اي با ويژگيهاي دموگرافيك[5] (سطح شغلي، سابقه خدمت، مدرك تحصيلي، وضعيت تأهل، تعداد فرزندان، سن، بومي و غيربومي، روز كار و شيفت كار بودن) آنان دارد.

بررسی رابطه تعهد سازمانی و ارتباط آن با ويژگيهاي دموگرافيك

نمونه چند صفحه از پایان نامه بررسی رابطه تعهد سازمانی و ارتباط آن با ويژگيهاي دموگرافيك

اهداف پژوهش

هدف كلي: بررسي ميزان تعهد سازماني كاركنان شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران (تهران) و رابطة آن با برخي ويژگيهاي دموگرافيك آنان (سطح شغلي، سابقه خدمت، مدرك تحصيلي، وضعيت تأهل، تعداد فرزندان سن، بومي يا غيربومي بودن ، روزكار يا شيفت كاربودن)

 

اهداف جزئي:

1- مقايسه ميزان تعهد سازماني كاركنان به تفكيك سطح شغلي.

2- مقايسه ميزان تعهد سازماني كاركنان به تفكيك سابقه خدمت.

3- مقايسه ميزان تعهد سازماني كاركنان به تفكيك مدرك تحصيلي.

4- مقايسه ميزان تعهد سازماني كاركنان به تفكيك وضعيت تأهل.

5- مقايسه ميزان تعهد سازماني كاركنان به تفكيك تعداد فرزندان.

6- مقايسه ميزان تعهد سازماني كاركنان به تفكيك بومي يا غيربومي بودن.

7- مقايسه ميزان تعهد سازماني كاركنان به تفكيك روزكار يا شيفت كار بودن.

8- مقايسه ميزان تعهد سازماني براساس روزكار يا شيفت كار بودن.

سوالهاي پژوهش

  • ميزان تعهد سازماني مديران چقدر است؟
  • ميزان تعهد سازماني كارمندان چقدر است؟
  • ميزان تعهد سازماني كارگران چقدر است؟
  • ميزان برخورداري كاركنان از ابعاد سه گانه تعهد سازماني به ترتيب اولويت چقدر است؟

فرضيه‌هاي پژوهش:

1- بين ميزان تعهد سازماني به تفكيك سطح شغلي آنان تفاوت وجود دارد.

2- بين ميزان تعهد سازماني كاركنان به تفكيك سابقه شغلي آنان تفاوت وجود دارد.

3- بين ميزان تعهد سازماني كاركنان به تفكيك مدرك تحصيلي آنان تفاوت وجود دارد.

4- بين ميزان تعهد سازماني كاركنان به تفكيك وضعيت تأهل آنان تفاوت وجود دارد.

5- بين ميزان تعهد سازماني كاركنان به تفكيك تعداد فرزندان آنان تفاوت وجود دارد.

6- بين ميزان تعهد سازماني كاركنان به تفكيك سن آنان تفاوت وجود دارد.

7- بين ميزان تعهد سازماني كاركنان به تفكيك بومي يا غيربومي آنان تفاوت وجود دارد.

8- بين ميزان تعهد سازماني كاركنان به تفكيك روز كار يا شيفت كار بودن آنان تفاوت وجود دارد.

تعريف مفهومي و عملياتي متغيرها

تعهد سازماني

تعهد سازماني بيانگر تمايل ادامه خدمت در يك سازمان است. (هرس كوينچ به نقل از ويليامز، 2: 2005)

در اين پژوهش ميزان تعهد سازماني نمره‌اي است كه فرد از پاسخگويي به پرسشنامه 24 گزينه‌اي تعهد سازماني آلن و مي‌ير كسب مي‌كند.

تعهد عاطفي

تعهد عاطفي به معناي حمايت و پيوستگي عاطفي با اهداف و ارزش‌هاي يك سازمان است. (همان منبع، 2: 2005) در اين پژوهش ميزان تعهد عاطفي نمره‌اي است كه فرد از پاسخگويي به سوالهاي 8-1 پرشنامه تعهد سازماني آلن و مي ير كسب مي‌كند .

تعهد مستمر

تعهد مستمر به معناي تمايل ماندن درسازمان و انجام فعاليتها براساس ذخيره‌شدن سرمايه.(همان منبع، 2: 2005)  در اين پژوهش ميزان تعهد مستمر نمره‌اي است كه فرد از پاسخگويي به سوالهاي 16-9 پرسشنامه تعهد سازماني آلن و مي‌ير كسب مي‌كند.

ويژگيهاي دموگرافيك

ويژگيهاي جمعيت شناختي يا ويژگي‌ شخصي افراد است.

در اين پژوهش منظور از ويژگي‌هاي دموگرافيك ويژگيهاي شخصي از قبيل (سطح شغلي، سابقه خدمت، مدرك تحصيلي، وضعيت تأهل، تعداد فرزندان، سن، بومي يا غيربومي بودن، روزكار يا شيفت كار بودن)

سابقه خدمت

  • تعداد سالهايي كه فرد در سازمان يا مؤسسه‌اي مشغول بكار است.

در اين پژوهش سابقه خدمت تعداد سالهايي است كه فرد در شركت نفت مشغول بكار بوده است.

[1] . Meyer & Allen

[2] . Affective Commitment

[3] . Continuance Commitment

[4] . Normative Commitment

[5] . Demogeraphic

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول : طرح تحقيق

ضرورت و اهميت مساله

بيان مساله

اهداف پژوهش

فرضيات پژوهش

سوالات پژوهش

تعريف متغيرهاي پژوهش

فصل دوم : ادبيات محقق ( بررسي پيشنيه پژوهش)

بررسی رابطه تعهد سازمانی و ارتباط آن با ويژگيهاي دموگرافيك

بخش اول :

مقدمه

مفاهيم و تعاريف تعهد و انواع آن:

تمايل باطني به تعهد

مفاهيم و تعاريف تعهد سازماني

اهميت تعهد سازماني

ايجاد تعهد سازماني

مدل سه بخشي آلن و مي ير

دو ديدگاه كلي در تعهد سازماني

فرايند ابعاد تعهد سازماني

مطالعات در زمينه عوامل موثر بر ابعاد تعهد سازماني

سطوح تعهد سازماني

نتايج و پيامدهاي تعهد سازماني

شيوه هاي تقويت تعهد كاركنان در سازمان

بازار كار داخلي و تعهد سازماني

تاثير فرايند جامعه پذيري بر تعهد سازماني

منابع و مآخذ

0/5 (0 Reviews)

اطلاعات بیشتر

تعداد صفحات

61-70

فایل PDF

دارد

فایل پاورپوینت

ندارد

منابع و مآخذ

دارد

فایل Word

دارد

نظر شما درباره این مقاله چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظر

هنوز بررسی نوشته نشده است.

گروه مقالات