امنیت اجتماعی

۸,۸۰۰ تومان

فروشنده: آقای کافی نت

موجود

امنیت اجتماعی یک مقاله کامل و استاندارد است که با رعایت اصول مقاله نویسی تهیه شده است. این مقاله با فرمت Word آماده دانلود می باشد و همچنین برای سهولت در استفاده نسخه PDF این مقاله را برای دانلود قرار دادیم.

این مقاله کامل با طرح چند پرسش اصلی درباره امنیت اجتماعی سعی در واکاوی این مفهوم دارد و در نهایت با استفاده از داده های آماری و تجزیه تحلیل به پاسخ پرسش های مطرح  دشده نزدیک می شود.

در ادامه با آقای کافی نت همراه باشید تا بخش هایی از این مقاله را مشاهده بفرایید.

سنجش
دسته بندی‌ها: , برچسب ها: , , ,

طرح مساله:

این تحقیق با توجه به متغیر محل سکونت ، به مطالعه ی امنیت اجتماعی خانواده  در شرایط فعلی می پردازد. امنیت جانی، امنیت مالی، امنیت شغلی، امنیت عاطفی و امنیت اخلاقی به عنوان ابعادی از امنیت اجتماعی خانواده برآورد گردیده و تفاوت این ابعاد بر اساس منطقه ی سکونت مورد مقایسه قرار گرفته است.

روش تحقیق:

در این تحقیق پیمایشی با 420 خانواده ساکن در شمال و جنوب تهران و آن مصاحبه شده است.

یافته ها: یافته ها نشان می دهند که محل سکونت بر امنیت اجتماعی خانواده اثر دارد.همچنین سطح برخورداری خانواده از امنیت جانی،مالی،شغلی،عاطفی و اخلاقی تاثیر زیادی بر امنیت اجتماعی دارد.

نتایج:امنیت اجتماعی خصلتی تفاضلی ، شبکه ای ، جمعی و ترکیبی دارد و متناسب با محل سکونت خانواده ها تغییر می کند.

(ادامه این بخش از تحقیق بعد از دانلود قابل نمایش است)

امنیت اجتماعی

نمونه چند صفحه از این مقاله

مقدمه:

ﺍﻣﻨﻴﺖ (Security )ﺍﺯ ﺭﻳﺸﺔ ﻻﺗﻴﻦ ‪securus))ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ :ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺩﻟﻬﺮﻩ ﻭ ‫ﺩﻏﺪﻏﻪ ﺍﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﻟﻐﻮﻱ ﺍﻣﻨﻴﺖ، “ﺭﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺧﻄﺮ، ﺗﻬﺪﻳﺪ، ﺁﺳﻴﺐ، ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ،‫ﻫﺮﺍﺱ، ﺗﺮﺱ، ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﻳﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﺭﺍﻣﺶ، ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ، ﺁﺳﺎﻳﺶ، ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ، ﺗﺄﻣﻴﻦ، ﺿﺎﻣﻦ ﺍﺳﺖ”‫ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ، “ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﺭﻓﻊ ﺧﻄﺮ ﻭ ﺭﻓﻊ ﺧﻄﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﻓﺮﺻﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ‫ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺩﻭ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﺻﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ‫ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺭﻫﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﺍﺯ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﻱ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﺳﺖ” )

(ادامه این بخش از تحقیق بعد از دانلود قابل نمایش است)

-1بیان مساله

حوزه ی تعریف امنیت اجتماعی چندان روشن نیست به علاوه اینکه این مفهوم حالت گسترده ای دارد. نویسنده ی مقاله استدلال می کند که ابعاد امنیت جانی،مالی،شغلی،اخلاقی و عاطفی از وجوه مختلف امنیت اجتماعی هستند.

(ادامه این بخش از تحقیق بعد از دانلود قابل نمایش است)

 ‫۲- ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻧﻈﺮﻱ

 ‫ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﮐﻠﻮﺁﺭﺩ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺔ ﺗﺌﻮﺭﻱ ‪ ،”Differential Association”ﻭﻗﺘﻲ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻣﻌﻤﻮﻝ ‫ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻳﮑﺴﺎﻥ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﺸﻮﺩ، ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﻬﺘﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﮑﺎﻥ

(ادامه این بخش از تحقیق بعد از دانلود قابل نمایش است)

امنیت اجتماعی

اﻣﻨﻴﺖ (Security )ﺍﺯ ﺭﻳﺸﺔ ﻻﺗﻴﻦ ‪ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ :ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺩﻟﻬﺮﻩ ﻭ ‫ﺩﻏﺪﻏﻪ ﺍﺳﺖ.

-3فرضیه های تحقیق

.1هر چقدر سطح اقتصادی-اجتماعی منطقه افزایش یابد، برخورداری خانواده از امنیت اجتماعی بیشتر است.

.2هر چقدر سطح اقتصادی-اجتماعی منطقه افزایش یابد، امنیت جانی خانواده افزایش می یابد.

.3 هر چقدر سطح اقتصادی منطقه افزایش یابد، امنیت مالی خانواده کاهش می یابد.

.4هر چقدر سطح آموزشی و فرهنگی منطقه بالاتر باشد، احتمال تحقق امنیت شغلی خانواده افزایش می یابد.

.5هر چقدر بافت منطقه قدیمیتر باشد، احتمال برخورداری خانواده از ایمنی عاطفی بیشتر است.

.6 هر چقدر سطح تعاملات رسمی در منطقه افزایش یابد، امنیت اخلاقی خانواده کمتر می شود.

(ادامه این بخش از تحقیق بعد از دانلود قابل نمایش است)

-4متغیرهای تحقیق

در این مقاله تنها به متغیر محل سکونت پرداخته شده است. اما امنیت اجتماعی در ابعاد مختلف امنیت جانی،مالی،شغلی، اخلاقی و عاطفی مورد ملاحظه قرار گرفته است.

(ادامه این بخش از تحقیق بعد از دانلود قابل نمایش است)

-5روش تحقیق

با توجه به ذهنی و گفتمانی بودن امنیت اجتماعی علاوه بر سنجش آن توسط شاخصه های بیرونی، احساس امنیت توسط افراد خانواده نیز مورد ملاحظه قرار گرفته است. در این تحقیق 210 خانواده از منطقه ی 18 و تعداد210 خانواده  از منطقه ی 3 و از طریق پیمایش مورد سوال قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل دادهها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت.

(ادامه این بخش از تحقیق بعد از دانلود قابل نمایش است)

‫0/5 ‫(0 نظر)

اطلاعات بیشتر

تعداد صفحات

1-10

فایل PDF

دارد

منابع و مآخذ

دارد

فایل Word

دارد

نظر شما درباره مقاله “امنیت اجتماعی” چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظر

هنوز بررسی نوشته نشده است.

گروه مقالات