استخدام شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سال98)

استخدام شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سال98)

شرکت فولاد مبارکه اصفهان، به منظور تأمین نیروي انسانی مورد نیاز خود در مشاغل اپراتوري و کارشناسی، تعداد 527 نفر از واجدین شرایط را بر اساس جداول پیوست شماره 3 و 4 و 5 از طریق برگزاري آزمون کتبی (دانشی)، ارزیابی مهارتی و مصاحبه (براي مشاغل اپراتوري)، کانون ارزیابی شایستگی (براي مشاغل کارشناسی)، معاینات طب صنعتی (جهت سنجش سلامت، توانایی جسمی و ویژگی هاي روانشناختی) و گزینش، به صورت قرارداد موقت طبق ضوابط قانون کار و تأمین اجتماعی جذب نماید. استخدام شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سال98)

> شرایط عمومی

1 -تابعیت نظام جمهوري اسلامی ایران

2 -تدین به دین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی

3 -نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفري که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد

4 -عدم سوء مصرف مواد اعتیادآور به تأیید مراجع ذیصلاح

5 -داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم غیرپزشکی (دارابودن معافیت دائم پزشکی در مشاغل کارشناسی بلامانع می باشد)

6 -داشتن حداقل سن 18 سال تمام شمسی تا روز جمعه مورخ 16/ 12/ 98

7 -داشتن سلامت و توانایی کامل جسمی، روحی و ویژگی هاي روانشناختی جهت انجام فعالیتهاي شغلی طبق تأیید مرکز بهداشت حرفهاي شرکت فولاد مبارکه

8 -تأیید پذیرفته شدگان توسط هسته گزینش شرکت فولاد مبارکه

> شرایط اختصاصی

جدول شماره 1 :شرایط اختصاصی

شغل مقطع تحصیلی حداقل معدل کل حداکثر سن حداکثر سابقه کار قابل پذیرش با پرداخت حق بیمه
اپراتور دیپلم 13/00 24 سال 3 سال
کارشناس لیسانس 13/00 26 سال 3 سال

> تسهیلات سنی برای داوطلبان

1 .به کلیه دارندگان کارت هاي پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم غیر پزشکی، مدت 24ماه (2 سال) خدمت نظام وظیفه قانونی به حداکثر سن اضافه خواهد شد.

2 .داوطلبانی که داراي سابقه کار با پرداخت حق بیمه در صندوق هاي بازنشستگی معتبر کشور میباشند، به ازاي هر سال سابقه یک سال (تا سقف 3 سال) به حداکثر سنی آنان اضافه  می شود.

این دسته از افراد می بایست گواهی پرداخت حق بیمه از صندوق بازنشستگی مربوطه را به همراه سایر مدارك در روز کنترل مدارك (پس از آزمون کتبی) به همراه داشته باشند (افرادي که سوابق بیمه سازمان تأمین اجتماعی ارائه می نمایند علاوه بر گواهی مذکور، همراه داشتن شناسه کاربري و رمز ورود به درگاه خدمات غیر حضوري سازمان تأمین اجتماعی الزامی می باشد) در غیر این صورت از ورود این افراد به مرحله بعد جلوگیري به عمل خواهد آمد.

3 .فرزندان معزز شهدا و فرزندان جانبازان70 درصد به میزان 4 سال و فرزندان معزز جانبازان بالاي 25 %جانبازي، به میزان 3 سال به حداکثر سن آنان اضافه می شود. لازم است این افراد جهت استفاده از تسهیلات سنی نسبت به اخذ معرفینامه ایثارگري از دفاتر پیشخوان دولت اقدام و در روز کنترل مدارك ارائه نمایند.

تذکر: شرکت درکلیه مراحل جذب، براي مشمولان بند فوق الزامی می باشد.

4 .در هر صورت با احتساب کلیه تسهیلات سنی فوق، سن داوطلبان مشاغل اپراتوري از 30 سال و مشاغل کارشناسی از 34 سال نباید بالاتر باشد.

> توضیحات شرایط اختصاصی

1 .دارا بودن مدرك و رشته تحصیلی معتبر، مطابق با شرایط مندرج در جداول 3و 4و 5 الزامی بوده و داوطلبین در زمان ثبت نام میبایست مدارك منطبق با اطلاعیه را ارائه نمایند.

2 .مبناي محاسبه حداکثر سن، تا روز جمعه مورخ 16/ 12/ 98 می باشد.

3 .افراد داراي مدارك تحصیلی در مقاطع بالاتر از جداول 3 و 4 به شرط دارا بودن و ارائه مدرك تحصیلی منطبق با شرایط اطلاعیه، می توانند در آزمون در مقطع پایین تر شرکت نمایند.

لیکن می بایست از ارائه مدارك با مقاطع بالاتر خودداري نمایند و امکان تغییر کد رشته آزمون یا رده شغلی در طول فرآیند جذب و همچنین در صورت استخدام، طی زمان اشتغال (با درخواست شخصی) حداقل تا 7 سال امکان پذیر نمی باشد و پس از این مدت نیز تابع ضوابط و مقررات شرکت خواهد بود و قبل از جذب، در این خصوص تعهد محضري از داوطلب اخذ خواهد شد.

4 .نیازهاي اعلام شده بر اساس ساختار سازمانی مصوب شرکت بوده و هرگونه درخواست شخصی مبنی بر تغییر ردیف شغلی یا رده شغلی مرتبط با تغییر یا ارتقاء مدرك تحصیلی فرد پس از جذب، از نظر شرکت مردود می باشد.

5 .داوطلبان مشاغل اپراتوري می بایست بومی یکی از استان هاي اصفهان یا چهارمحال و بختیاري باشند.

توضیح 1: داوطلب بومی به فردي اطلاق می گردد که داراي حداقل یکی از شرایط زیر باشد:

الف- محل صدور شناسنامه وي یکی از شهرستان هاي این دو استان باشد.

ب- محل اخذ دیپلم وي یکی از شهرستان هاي این دو استان باشد.

توضـیح 2: داوطلبان بومی اسـتانی با اولویت محل سـکونت نزدیکتر و فرزندان کارکنان شـاغل و باز نشـسـته فولاد مبارکه در شرایط برابر از نظر علمی و تجربی و مهارتی در اولویت دعوت به مرحله بعد قرار خواهند گرفت. 6 .فرزندان معزز شهدا و فرزندان جانبازان بالاي 50 %که متقاضی شرکت در آزمون م شاغل اپراتوري میبا شند از شرط معدل معاف میباشند. استخدام شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سال98)

> مراحل فرآیند استخدام

1 .مراجعه به سامانه ثبت نام و مطالعه دقیق شرایط آگهی مندرج در آن و آماده نمودن مدارك مورد نیاز

2 .ثبت نام در آزمون و اخذ کد رهگیري

3 .دریافت کارت ورود به جلسه

4 .حضور در محل برگزاري آزمون طبق برنامه آزمون کتبی

5 .دریافت نتیجه آزمون کتبی از طریق سایت ثبت نام

6 .حضور در فرآیند ارزیابی مهارتی و مصاحبه (ویژه مشاغل اپراتوري) و کانون ارزیابی شایستگی (ویژه مشاغل کارشناسی) در صورت پذیرش در آزمون کتبی

7 .حضور در مرحله معاینات طب صنعتی در صورت پذیرش در مراحل قبلی

8 .انجام فرآیند گزینش براي پذیرفته شدگان مراحل قبلی

9 .تکمیل پرونده شامل استعلام مدرك تحصیلی، استعلام کارت پایان خدمت یا معافیت دائم، عدم سوءپیشینه و سایر مدارك مورد نیاز

10 .انعقاد قرارداد موقت کار، شروع به کار و آموزش هاي بدو استخدام براي پذیرفته شدگان نهایی.

> مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام

داوطلبان قبل ازمراجعه به سامانه ثبت نام(وب سایت)وتکمیل فرم الکترونیکی،نسبت به تهیه فایل مدارك موردنیاز اقدام نمایند.

1 .اسکن صفحه اول شناسنامه (در صورت داشتن توضیحات، اسکن صفحه توضیحات نیز ضمیمه شود)

2 .اسکن کارت ملی

3 .اسکن مدرك تحصیلی معتبر (که معدل در آن ذکر شده باشد) منطبق با شرایط اطلاعیه

4 .اسکن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم توضیح:

تاریخ صدور مدرك تحصیلی وکارت پایان خدمت یامعافیت میبایست قبل ازتاریخ اتمام مهلت ثبت نام در آزمون(پنجشنبه مورخ24/ 11/ 98)باشد.

5 .اسکن عکس 4×3 جدید ( با مشخصات ذکر شده در سایت ثبت نام )

6 .اسکن گواهی پرداخت حق بیمه از صندوق بازنشستگی مربوطه

7 .پرداخت الکترونیکی مبلغ پانصد و پنجاه هزار (000, 550) ریال در وجه دانشگاه اصفهان بابت هزینه هاي ثبت نام و شرکت در آزمون کتبی از طریق سامانه ثبت نام توضیح: امکان عودت وجه ثبت نام واریز شده به هیچ وجه وجود نخواهد داشت.

> نحوه ثبت نام و مهلت آن

– با توجه به اینکه آزمون ها، تحلیل نتایج، تعیین محل فعالیت و عنوان شغلی پذیرفته شدگان نهایی بر اساس گروه امتحانی انتخاب شده توسط داوطلب در زمان ثبت نام انجام می شود لازم است داوطلبان با دقت و با توجه به شایستگی، علاقه، جدول نیازها و شرایط اعلام شده نسبت به انتخاب تنها یک کد رشته ( یک ردیف شغلی) ثبت نام نمایند.

– داوطلبان واجد شرایط می بایست از روز پنج شنبه مورخ 10/ 11/ 98 تا روز پنج شنبه مورخ 24/ 11/ 98 به سامانه آزمون مراجعه و اقدام به ثبت نام نمایند. فرم تقاضاي ثبت نام میبایست با دقت و صداقت تکمیل گردد. استخدام شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سال98)

> زمان توزیع کارت و آزمون

– داوطلبان می توانند از روز یکشنبه مورخ 11/ 12/ 98 تا روز سه شنبه مورخ 13/ 12/ 98 با مراجعه به سامانه ثبت نام نسبت به چاپ و دریافت کارت ورود به جلسه آزمون اقدام نمایند.

– آزمون مشاغل کارشناسی روز پنج شنبه 15/ 12/ 98 و مشاغل اپراتوري روز جمعه 16/ 12/ 98 برگزار خواهد شد.

– محل برگزاري آزمون شهر اصفهان و زمان و محل دقیق آن در کارت ورود به جلسه اعلام خواهد شد.

– همراه داشتن شناسنامه عکسدار یا کارت ملی و کارت ورود به جلسه در روز آزمون الزامی میباشد.

تذکر مهم: با توجه به اینکه کلیه اطلاع رسانی هاي آزمون از طریق سامانه ثبت نام انجام خواهد شد.

لذا داوطلبان می بایست در طول فرآیند جذب، جهت آگاهی از اطلاعیه ها و نتایج مراحل مختلف و تغییرات احتمالی، بصورت مستمر به سامانه فوق مراجعه نمایند و عدم اطلاع داوطلب از نتایج مراحل، جزئیات یا تغییرات احتمالی آزمون، موجب هیچ گونه حقی براي وي نمی گردد.

> مفاد آزمون کتبی

آزمون کتبی شامل آزمون علمی مبتنی بر سؤالات چهار گزینه اي با احتساب نمره منفی می باشد.

سؤالات علمی با توجه به هر گروه امتحانی و رشته هاي مورد نیاز طراحی شده و مفاد آزمون کتبی (دانشی) شامل سه بخش طبق موارد جدول شماره (2) می باشد:

جدول شماره (2): ضرایب مفاد آزمون براي مشاغل اپراتوري و کارشناسی

عمومی تخصصی (دروس تخصصی هر مقطع)
(زبان انگلیسی و دانش رایانه اي) توانایی ذهنی و ادراکی
مشاغل اپراتوری 20% 30% 50%
مشاغل کارشناسی 20% 20% 60%

توضیح: مفاد آزمون تخصصی به شرح جداول شماره 3 و 4 می باشد.

> کانون ارزیابی شایستگی (ویژه مشاغل کارشناسی)

نفراتی که حدن صاب آزمون کتبی را ک سب نموده اند (چند برابر ظرفیت پذیرش در هر ردیف شغلی) از بالاترین نمرات کتبی جهت سنجش شایستگی هاي مورد نیاز شغل همچنین انجام مصاحبه فنی و تخصصی به این مرحله راه می یابند. استخدام شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سال98)

> آزمون مهارت (براي داوطلبان رده اپراتوری)

نفراتی که حدنصاب آزمون کتبی راکسب نموده اند(چند برابر ظرفیت پذیرش درهر ردیف شغلی)به این مرحله راه مییابند.

این مرحله شامل آزمون عملی مهارت و مصاحبه فنی می باشد.

> معاینات طب صنعتی

با استخراج نمرات مراحل قبل و محاسبه امتیاز نهایی داوطلبان (با احتساب ضریب وزنی هر مرحله) نفرات برتردر هر رشته/گرایش به تعداد درج شده در اطلاعیه استخدامی جهت انجام معاینات طب صنعتی (که در آن سلامت جسمی و روحی فرد با آخرین استانداردهاي سلامت سازمانی فولاد مبارکه مطابقت و بررسی میگردد) دعوت خواهند شد.

در این مرحله، مبناي تصمیم گیري جهت استخدام داوطلبان، انجام موفقیت آمیز معاینات طب صنعتی و تست هاي پاراکلینیک مختلف می باشد که در روز معاینه و توسط شرکت فولاد مبارکه انجام می شود.

لذا معاینات و نتایج تست هاي قبلی و بعدي (که توسط سایر مراجع یا پزشکان انجام شده یا میشود) مبناي تصمیم گیري نبوده و از نظر شرکت فولاد مبارکه جهت استخدام فاقد اعتبار لازم می باشد.

در این مرحله افرادي که مستعد ابتلا به بیماري در محیط صنعتی تشخیص داده شوند.

جهت ادامه مراحل استخدامی دعوت نخواهند شد. لذا افراد پذیرفته شده در این مرحله، می بایست علاوه بر سلامت جسمی و روحی، توانایی مورد نیاز براي انجام فعالیت هاي شغلی در شرکت فولاد مبارکه در طی مدت خدمت، بر اساس نظر مرکز بهداشت حرفه اي شرکت را داشته باشند.

    > گزینش

افراد تأیید شده توسط طب صنعتی به گزینش معرفی میگردند تا در صورت تأیید صلاحیت، جهت انجام سایر مراحل استخدام از آنها دعوت بعمل آید. در صورتی که داوطلب فاقد شرایط این مرحله باشد از فرآیند حذف و از نفر بعدي دعوت به عمل می آید. استخدام شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سال98)

> تشکیل پرونده

نفراتی که کلیه مراحل قبل را با موفقیت طی نمایند، جهت تشکیل پرونده (شامل استعلام مدرك تحصیلی، استعلام کارت پایان خدمت، آزمایش عدم اعتیاد، عدم سوء پیشینه و سایر مدارك مورد نیاز ) به مرور و بر اساس نیاز شرکت دعوت به کارمی شوند.

> سایر توضیحات و تذکرات اطلاعیه استخدامی

1 .صندوق بازنشستگی پذیرفته شدگان نهایی، صندوق سازمان تأمین اجتماعی بوده و انتقال سوابق بیمه اي افرادي که در سایر صندوق هاي بازنشستگی سابقه پرداخت حق بیمه دارند به عهده داوطلبان خواهد بود.

لازم به ذکر است، آن دسته از داوطلبان که با استفاده از تسهیلات سنی سابقه کار، مجاز به شرکت در آزمون شده اند در صورتیکه سابقه پرداخت بیمه ارائه شده، مربوط به صندوق هاي بازنشستگی غیراز صندوق تأمین اجتماعی باشد ملزم به انتقال سوابق بیمه خود به صندوق تأمین اجتماعی با پرداخت هزینه هاي قانونی مربوطه می باشند و در این زمینه تعهد لازم اخذ خواهد شد.

2.تمامی مدارك ارائه شده توسط داوطلبان درمرحله کنترل مدارك بااصل مدارك، تطبیق داده خواهد شدویاازمراجع صادرکننده مدرك،استعلام میشود.

چنانچه درهرزمان،خلاف اطلاعات اعلام شده توسط داوطلب محرز گردد،ازانجام مراحل بعدي محروم ومطابق مقررات با وي رفتارخواهدشد.

در صورت شروع به کار از ادامه اشتغال وي جلوگیري و قرارداد وي خاتمه خواهد یافت.

بدیهی است پیگیري هاي لازم از طریق مراجع قضائی نیز صورت می پذیرد.

3 .به تقاضاي داوطلبان داراي مدرك تحصیلی معادل، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4 .کارکنان شاغل در شرکت فولاد مبارکه، که متقاضی پذیرش مدرك کارشناسی خود می باشند، می بایست در یکی از رشته هاي جدول پیوست شماره 3 ثبت نام و در آزمون کتبی، مصاحبه و کانون ارزیابی شرکت نمایند. توضیح: به منظور رتبه بندي، نمره کتبی فرزندان معزز شهدا شاغل در شرکت با ضریب 1/3 و سایر کارکنان با ضریب 1/15 محاسبه شده و در صورت قرار گرفتن در حدنصاب، به مرحله بعد راه می یابند.

5 .داوطلبانی که قبلاً در آزمونهاي استخدامی فولاد مبارکه شرکت نموده و پذیرفته نشده اند.

در صورت تمایل و داشتن شرایط لازم این آگهی میتوانند مطابق مفاد این اطلاعیه مجدداً در این آزمون شرکت نمایند و نتایج آزمون هاي قبلی افراد در این آزمون فاقد اعتبار می باشد.

6 .نیازهاي استخدامی در ردیف هاي اعلام شده در مقطع دیپلم پس از اعمال سهمیه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان که داراي شرایط عمومی استخدام می باشند، تامین خواهد شد. لذا براي متقاضیان ایثارگر که در تمامی مراحل فرآیند جذب (از جمله کتبی، مهارت و …) شرکت نموده و حداقل 80 %نمره آخرین فرد راه یافته به مرحله بعد را کسب نموده و سپس از طرف بنیاد شهید استان اصفهان در لیست سهمیه قرار بگیرند سهمیه مربوط به ایثارگران براي آنها لحاظ خواهد شد. استخدام شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سال98)

تذکر: این گروه از داوطلبان لازم است وضعیت ایثارگري خود را در فرم تقاضانامه ثبت نام در سامانه مربوطه مشخص نمایند. در غیر این صورت تغییر وضعیت ایثارگري پس از انجام آزمون کتبی، امکان پذیر نخواهد بود.

7 .تعیین محل اشتغال پذیرفته شدگان نهایی بر اساس نیاز در هر یک از واحدهاي شرکت یا تابعه، در اختیار شرکت فولاد مبارکه بوده و قابل تغییر نمی باشد.

8 .محدوده جغرافیایی سکونت براي داوطلبان، حوزه سرویسهاي عمومی ایاب و ذهاب فعلی شرکت میباشد و شرکت فولاد مبارکه هیچگونه تعهدي در قبال ارائه سرویس ایاب و ذهاب به افرادي که خارج از این محدوده ساکن می باشند را نخواهد داشت و هیچ گونه مسیر سرویس دهی یا ایستگاه جدیدي اضافه نخواهد شد.

محدوده سرویس دهی شامل:

اصفهان، شهرکرد، بروجن، بلداجی، فرخ شهر، مبارکه، شهرضا، شاهینشهر، زرینشهر، سپاهانشهر، بهارستان، فولادشهر، نجف آباد، باغبهادران، خمینیشهر، کلیشاد، زازران، ولاشان، چمگردان، سده لنجان، ورنامخواست، دیزیچه، صفائیه، قهنویه، حسن آباد تنگ بیدکان، دهنو، کرکوند، مجلسی، طالخونچه، دهاقان، پوده، خوراسگان، سیاهبوم، یزدآباد، سفیددشت، چرمهین، کچوئیه، سهرفیروزان، اراضی، باغملک، لنج، زیباشهر، نکوآباد، اسماعیل ترخان، لاو، آبرو، حوض ماهی، قمیشلو، درچه، سورچه بالا و پایین، قهه، یزدانشهر، قهدریجان، قلعه لایبید، قلعه قاسم، علی آباد جمبزه، حسین آباد، کرسگان، کوشک، فلاورجان، قلعه سفید، گلدشت، ویلاشهر، کلیشادرخ، کاهریز، االله آباد، دارافشان، اجگرد، فخرآباد، گارماسه، خوانسارك، لارگان، بجگرد، هراتمه، دارگان، زودان، جوشان، برنجگان، کرچگان، نوگران، بیستجان، بابا شیخعلی، جوهرستان، نهچیر، دستگرد، بارچان، خولنجان، کرفشان، کاویان، گلگون، مزرعچه، حسن آباد قلعه بزي، سرارود، شیخ آباد، وینیچه، دهنو، دزج، همگین، اسلام اباد، امیرآباد، کلیسان، کافشان، زفره، دهسرخ، علیشاهدان، طاد، تیران، دولت آباد، شهرك سیمرغ، پیربکران، آدرگان، شهیدکشوري، خورزوق و یزدانشهر می گردد.

 

لینک ثبت نام از 10 بهمن فعال خواهد شد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گروه مقالات