ﻧﻈﺎم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﻟﺒﺪي ﺷﻬﺮ آﻣﻞ

۴۴,۹۰۰ تومان۷۵,۰۰۰ تومان (-40%)

فروشنده: آقای کافی نت

موجود

پایان نامه ﻧﻈﺎم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﻟﺒﺪي ﺷﻬﺮ آﻣﻞ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز به ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺤﻮه و روﻧﺪ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي و اﻟﮕﻮي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﻟﺒﺪي ﺷﻬﺮآﻣﻞ ﻣﻲ ﭘﺮدازد. در این مطالعه کامل و دقیق از این پرسش آغاز کردیم که  آﻳﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮي آﻣﻞ از ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؟ ﺳﺮاﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﭼﻪ وﺿﻌﻴﺘﻲ دارﻧﺪ. آﻳﺎ روﻧﺪ ﻓﻌﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﻟﺒﺪي ﺷﻬﺮ آﻣﻞ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ اي ﺷﻬﺮ،رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ... ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. آﻳﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ در ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. سپس با توجه به نوع و گستردگی پاسخ هر سوال به بررسی ماهیت و موضوع سوال پرداختیم.

این پایان نامه ارزشمند بصورت word برای دانلود آماده سازی شده و ما برای استفاده راحتتر نسخه Pdf را هم برای دانلود قرار دادیم.

در ادامه بخش های مختصری از متن مقاله و فهرست مطالب را مشاهده می فرمایید، همچنین می توانید برای مشاهده سایر مقالات معماری و شهرسازی به صفحه مخصوص معماری وب سایت آقای کافی نت مراجعه بفرمایید.

سنجش

ﻧﻈﺎم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﻟﺒﺪي ﺷﻬﺮ آﻣﻞ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز

ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻛﺎﻟﺒﺪي ﺷﻬﺮﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي ﺷﻬﺮﻫﺎي ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ. رﺳﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﻟﺒﺪي ﺷﻬﺮ آﻣﻞ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻞ ﻫﺪاﻳﺘﮕﺮ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻌﻲ ﻧﻤﻮد ارزﻳﺎﺑﻲ ﺻﺤﻴﺤﻲ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﻟﺒﺪي ﺷﻬﺮ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اﺑﺘﺪا روﻧﺪ و اﻟﮕﻮي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ در ادوار ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺎس ﺑﺤﺚ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪ.

ﺳﭙﺲ ﻧﺤﻮه ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺎرﺑﺮﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺑﻌﺎد زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﻟﺒﺪي ﺷﻬﺮ آﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﻬﺮ آﻣﻞ در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﺷﺘﺎب رﺷﺪ ﻛﺎﻟﺒﺪي ﺑﻲ روﻳﻪ اي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﻲ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﻳﻊ و ﮔﺴﺘﺮش ﻛﺎرﺑﺮﻳﻬﺎ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺰ از ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻴﺮوي ﻛﺮده اﺳﺖ. از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ در ﻧﻘﺎﻃﻲ از ﺷﻬﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪﺑﺮروي ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﺎس زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

مقدمه:

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ داﻧﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎر (ﻓﻀﺎي زﻧﺪﮔﻲ) اﻧﺴﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و …اﻧﺴﺎن در ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ. ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ارﺗﺒﺎط ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺤﻴﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻣﺤﻴﻂ، ﺳﺒﺐ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻓﻀﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻬﺮي ارﺗﺒﺎط ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﻠﻮر و ﺗﺠﻠﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ، ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﺻﻠﻲ اﻧﺴﺎن ﺑﻮﻳﮋه ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺗﺠﺎري و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ و ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻜﻞ، ﻓﺮم و ﻧﻈﺎم ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﻮد را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد(ﭘﻮراﺣﻤﺪ 1373:1، ).

اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﻫﺎ در دﻫﻪ آﺧﺮ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﺪه در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ در اﻳﻦ دﻫﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻦ دﻧﻴﺎ ﺑﻴﺶ از ﺟﻤﻌﻴﺖ روﺳﺘﺎ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺎت آﻣﺎري و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻬﺮ، آﻣﺎر دﻗﻴﻘﻲ اراﺋﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ از ﺳﺎل 1966 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻦ دﻧﻴﺎ از ﻣﺮز 50 درﺻﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ دﻧﻴﺎ ﻳﻚ ﻣﻜﺎن ﺷﻬﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﻈﺎم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﻟﺒﺪي ﺷﻬﺮ آﻣﻞ

نمونه چند صفحه از پایان نامه ﻧﻈﺎم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﻟﺒﺪي ﺷﻬﺮ آﻣﻞ

اﻓﺰاﻳﺶ روزاﻓﺰون ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﺳﻮ ﻣﻌﻠﻮل ﻣﻬﺎﺟﺮت روﺳﺘﺎﺋﻴﺎن و ﻧﻴﺮوي آزاد ﺷﺪه ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي و از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻠﻮل رﺷﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﻛﻦ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎزه اي را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آورد ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﻛﺎﻟﺒﺪي ﺷﻬﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي از ﭘﻴﺶ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه ﺻﻮرت ﻧﮕﻴﺮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻧﺎﻣﻮزون و دردآور ﺷﻬﺮ ﺑﺮاي آﻳﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﺻﻼح ﺑﻌﺪي آن ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻳﺎ در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﮔﺰاﻓﻲ را ﺑﺮ دوش ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﺗﺨﺎذ راﻫﻜﺎرﻫﺎ و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎتﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ، ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﭘﺎﻳﺪار ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺷﻬﺮ ﺗﻼش ﻧﻤﻮد ﺗﺎ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد.

در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ و ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف، رﺳﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﻫﻔﺖ ﻓﺼﻞ ﮔﺮدآوري و ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﻈﺎم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﻟﺒﺪي ﺷﻬﺮ آﻣﻞ

ﻓﺼﻞ اول: ﺑﻪ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در آن ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﺿﺮورت و اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ،ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ….. ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ دوم: ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﺗﻌﺎرﻳﻒ و دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﻟﺒﺪي ﺷﻬﺮو ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺷﻬﺮي ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻣﻲ ﭘﺮدازد.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم: ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮ آﻣﻞ اﻋﻢ از وﻳﮋ ﮔﻴﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و وﻳﺰﮔﻴﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﭘﺮدازد.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم: ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺤﻮه و روﻧﺪ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي و اﻟﮕﻮي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﻟﺒﺪي ﺷﻬﺮآﻣﻞ ﻣﻲ ﭘﺮدازد.

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ: در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎرﺑﺮﻳﻬﺎي ﺷﻬﺮآﻣﻞ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﺮاﻧﻪ ﻫﺮﻳﻚ از ﻛﺎرﺑﺮﻳﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ: ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺤﻮه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﻟﺒﺪي ﺷﻬﺮ آﻣﻞ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ آن و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﻟﺒﺪي ﺷﻬﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ: ﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﻓﺼﻞ رﺳﺎﻟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي و آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻣﻲ ﭘﺮدازد و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﻟﺒﺪي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﻬﺮآﻣﻞ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻧﻈﺎم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﻟﺒﺪي ﺷﻬﺮ آﻣﻞ

بخشی از مطالعه ﻧﻈﺎم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﻟﺒﺪي ﺷﻬﺮ آﻣﻞ

فهرست مطالب

چكيده

مقدمه

فصل اول: طرح تحقيق

1-1 بيان مسأله

2 ضرورت تحقيق

3 سابقه و پيشينه تحقيق

4 سئوالات تحقيق

5 فرضيات تحقيق

6 روش تحقيق

7 مشكلات و محدوديتهاي تحقيق

فصل دوم: اصول و مباني نظري تحقيق

1 مفهوم ارزيابي

2 تعريف شهر

3 محدوده شهر

4 حريم شهر

5 طرح جامع شهر

6 طرح تفصيلي شهر

7 مفهوم توسعه

8 مفهوم رشد و توسعه شهري

9 توسعه پايدار شهري

10 زيست ناحيه و توسعه پايدار شهري

11 قرن بيست و يكم و توسعه شهري پايدار

12 مفهوم كالبد و كالبد شهري

3 مطالعه كالبد شهر به عنوان يك سيستم

14 مفهوم توسعه كالبدي و اشكال آن

15 نظريه هاي توسعه كالبدي شهر

1-15 نظريه رفتار انساني

2-15 نظريه اقتصادي

3-15 نظريه تاثير وسايل نقليه و خطوط ارتباطي در توسعه كالبدي شهرها

4-15 نظريه كوين لينچ و لويد رودين

5-15 ديدگاه رشد پيوندي

6-15 نظريه شهري كاستل

7-15 مدل ساختار شهري جهان سومي

8-15 نظريه گسترش كالبدي شهر در خاورميانه

16 كاربري اراضي شهري و توسعه كالبدي

17 پيامد هاي زيست محيطي توسعه كالبدي

18 جايگاه ارزشهاي زيست محيطي در مطالعات شهري و منطقه اي

جمع بندي فصل دوم

فصل سوم: شناخت ويژگيهاي جغرافيايي شهر آمل

مقدمه

3 1 ويژگيهاي طبيعي شهر آمل

3 1 1 موقعيت استان مازندران

3 1 2 موقعيت شهرستان آمل

3 1 3 موقعيت شهر آمل

3 1 4 مسائل زمين شناسي و ويژگيهاي زمين ساختي

3 1 5 زلزله

3 1 6 توپوگرافي

3 1 7 آب و هوا

3 1 9 عناصر اقليمي

3 1 10 بادهاي موثر بر منطقه

3 1 11 منابع آب

3 1 12 مشخصات خاكها و واحدهاي بزرگ خاك در منطقه

3 1 13 پوشش گياهي

3 2 ويژگيهاي انساني شهر آمل

3 2 1 تحول و رشد جمعيت در شهر

3 2 2 بعد خانوار

3 2 3 ساختار سني جمعيت

3 2 4 ساختار جنسي جمعيت

3 2 5 اوضاع اقتصادي شهر آمل

3 2 6 بررسي نقش و عملكردهاي غالب شهر آمل

3 2 6 1 نقش اداري و سياسي

3 2 6 2 نقش مواصلاتي و ارتباطي شهر

3 2 6 3 نقش توريستي شهر

3 2 6 4 نقش بازرگاني، مبادلاتي و خدماتي شهر

3 2 6 5 نقش صنعتي و توليدات كارگاهي

3 2 6 6 نقش كشاورزي و دامداري

جمعبندي فصل سوم

فصل چهارم: بررسي روند و الگوي توسعه شهر آمل

1 علل پيدايش شهر آمل

1 عامل طبيعي

2 عامل دسترسي

3 عامل دفاعي

4 عامل تجاري

2 روند شكل يابي و توسعه شهر در دوران تاريخي

1 آمل در دوره ساسانيان

2 آمل در دوره اسلامي

3 آمل در دوره حمله مغول و بعد از آن

4 آمل در دوره صفويه

5 توسعه شهر آمل در دوران معاصر

6 شهر آمل از 1320 تا 1340 -2 -4

7 شهر آمل از 1340 تا 1360 -2 -4

8 آمل از 1360 تا كنون

3- تقسيمات منطقه اي شهر آمل در وضع موجود

4 موانع توسعه كالبدي شهر آمل

5 تئوريهاي توسعه شهري

1 ساخت شهر به صورت دواير متحدالمركز:

2 ساخت قطاعي شهر

3 ساخت ستاره اي شكل يا شعاع مركزي

4 ساخت طبيعي شهر

5 ساخت عمومي شهرها

6 ساخت چند هسته اي( نظريه ادوارداولمن و چانسي هاريس)

7 توسعه دردآور شهری

8 ساخت خطي يا كريدوري

9 توسعه آشفته شهري

6 تعيين الگوي توسعه شهر آمل

7 ويژگيهاي بافت شهر آمل

1 ساختار كالبدي بافت قديم شهر آمل

6-1 ويژگيهاي معماري

2 بخش مياني

3 بخش بيروني

1-3 بافت مناطق جديد يا تازه گسترش يافته

2-3 ويژگيهاي معماري مناطق تازه گسترش يافته

3-3 مناطق حاشيه اي

4-3 ويژگيهاي معماري مناطق حاشيه اي

جمعبندي فصل چهارم

فصل پنجم: ارزيابي وضعيت كاربري زمين

1 نحوه استفاده از اراضي شهرآمل

2 ارزيابي كمي و كيفي كاربريهاي مختلف شهر آمل

1 كاربري آموزشي

2 كاربري بهداشتي- درماني

3 كاربري مذهبي

4 كاربري ورزشي

5 كاربري فرهنگي

6 كاربري فضاي سبز

7 كاربري تجاري

8 كاربري ادراي

9 كاربري توريستي- جهانگردي

10 كاربري كارگاهي

11 كاربري نظامي- انتظامي

ﻧﻈﺎم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﻟﺒﺪي ﺷﻬﺮ آﻣﻞ

12 كاربري حمل ونقل
13 تاسيسات و تجهيزات شهري

1-13 گورستان

2-13 كشتارگاه

3-13 جمع آوري و دفع زباله

4-13 آتش نشاني

5-13 انبارها و پايانه هاي باربري

جمعبندي فصل پنجم

فصل ششم:ارزيابي زيست محيطي توسعه كالبدي شهرآمل

6 1 تعاريفي از مناسبت محيطي

6 2 روشهاي تحليل مناسبت محيطي

6 3 فرايند تحليل مناسبت محيطي

6 4 فنون تحليل مناسبت محيطي

6 5 جمع بندي و انتخاب فن گزينه

6 تجزيه و تحليل

تحليل زيست محيطي توسعه كالبدي شهر آمل

8 اولويت بندي معيارهاي تحليل توسعه كالبدي

9 پهنه بندي مناسب محيطي توسعه كالبدي در محدوده مورد مطالعه

جمع بندي فصل ششم

فصل هفتم: آزمون فرضيات، نتيجه گيري وارائه پيشنهادات

1 آزمون فرضيات

2 نتيجه گيري

3 پيشنهادات

منابع و مأخذ

 

اطلاعات بیشتر

تعداد صفحات

بیش از 100

فایل PDF

دارد

فایل پاورپوینت

ندارد

منابع و مآخذ

دارد

فایل Word

دارد

نظر شما درباره این مقاله چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظر

هنوز بررسی نوشته نشده است.

گروه مقالات