استخدام شرکت نفت بهران

استخدام شرکت نفت بهران

شرکت نفت بهران به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود در دفتر مرکزی و پالایشگاه، در استان تهران و محدوده استان خراسان از افراد متخصص، متعهد و با انگیزه از طریق برگزاری مصاحبه عمومی، تخصصی و سنجش سلامت به صورت قرارداد کار مدت معین و پیمانکاری با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید.

شرایط عمومی

– متدین به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشور
– متعهد و معتقد به نظام جمهوری اسلامی
– دارا بودن ملیت ایرانی
– دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت از آن ( نوع معافیت از خدمت مغایر با توانایی های شغلی مورد نیاز نباشد)
– عدم همکاری و عضویت در گروه های غیر قانونی
– عدم تعهد خدمت در دستگاه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و غیر دولتی
– فقدان سوء پیشینه کیفری
– برخورداری از سلامت جسمی و روحی و عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر

استخدام شرکت نفت بهران

شرایط اختصاصی استخدام شرکت نفت بهران

توضیحات بیشتر

نوع همکاری قرارداد کار معین و پیمانکاری و از نظر بیمه و بازنشستگی تابع قوانین تامین اجتماعی است.

داوطلبین تا تاریخ 1398/10/24 فرصت خواهند داشت تا با مراجعه به سایت www.behranoil.com نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

تمامی مراحل اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن، ﺻﺮﻓﺎً از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه ﯾﺎ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻟﺬا ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮري ﺧﻮدداري ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ داوﻃﻠﺒﯿﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺑﺮاي ﺷﻐﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﺮوش (ردﯾﻒ ﺷﻤﺎره 1) ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮﻓﺎً در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن “ﺧﺮاﺳﺎن”  و ﺑﺮاي ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺳﺘﺎن “ﺗﻬﺮان”  ﺑﺎﺷﺪ.

میزان ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ داوﻃﻠﺒﺎن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻏﻞ ردﯾﻒ ﻫﺎي 2،4،5،6 ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ 3 ﺳﺎل، ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﺪم ﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ داوﻃﻠﺐ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮاﯾﻂ اﻋﻼﻣﯽ ﺧﻮد در آﮔﻬﯽ، ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ واﻗﻌﯽ داوﻃﻠﺐ ﮔﺮدد، از اداﻣﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﺬب ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﻤﻮده و ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﮑﺎري ﮐﻦ ﻟﻢ ﯾﮑﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گروه مقالات